برنامه ی سازماندهی دبیران دوره متوسطه نظری درسال تحصیلی 91-90

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 سنندج

ردیف

روز

تاریخ

رشته ی تدریس

 

زمان

مکان

خوا هران

برادران

 

دبیرستان شهید عالی روبروی بیمارستان بعثت

1

شنبه

22/5/90

شیمی و

زیست شناسی

9   الی 10شیمی

10 الی11 زیست شناسی

11 الی 12:30 شیمی

12:30 الی 13:30 زیست شناسی

2

یکشنبه

23/5/90

فیزیک

9  الی 11

11 الی 13

3

دوشنبه

24/5/90

علوم اجتماعی ، فلسفه وروان شناسی ، اقتصاد

9 الی 10

علوم  اجتماعی

10 الی 10:30 فلسفه ، روانشناسی واقتصاد

10:30 الی 12:30

علوم اجتماعی

12:30 الی 13 فلسفه ، روانشناسی واقتصاد

4

سه شنبه

25/5/90

ادبیات فارسی

8:30 الی 11:30

11:30 الی 14

5

چهارشنبه

26/5/90

دینی وقرآن و عربی

 9   الی 10

دینی وقرآن

10 الی 11 عربی

11 الی 13 دینی وقرآن

13 الی 14 عربی

6

پنج شنبه

27/5/90

ریاضی

 و آمادگی دفاعی

8:30 الی 12

ریاضی و آمادگی دفاعی خواهران

7

شنبه

29/5/90

ریاضی

و آمادگی دفاعی

8:30 الی 12

ریاضی و آمادگی دفاعی برادران

8

دوشنبه

31/5/90

زبان خارجه

8:30 الی10:30

10:30 الی 12

 

سه شنبه

1/6/90

تاریخ وجغرافیا و زمین شناسی

8:30 الی 10 تاریخ

10 الی 11 جغرافیا وزمین شناسی

11 الی 12 تاریخ

12 الی 13

جغرافیا وزمین شناسی

موارد مهم :          

1- حضور دبیران محترم درزمان مقرر درجلسه سازماندهی ضروری می باشد . درصورت عدم شرکت دبیران محترم  شورای سازماندهی برابر امتیاز نسبت به تعیین محل خدمت اقدام خواهدکرد . افراد غایب حق اعتراض نخواهند داشت .

2- به ساعات شروع جلسه سازماندهی توجه شود از همکاران محترم درخواست می شود راس ساعت مقرر حضور داشته باشند .

نوشته شده توسط اقبال منصوری   | لینک ثابت |